Kona Beth Shalom

75-1048 Henry Street
Kailua-Kona, HI 96740

Vic Greenspan
konabethshalominfo@gmail.com
https://konabethshalom.org